درباره ما

ماهنامه اقتصادی
 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :علی لاریجانی 
 
سردبیر :فاطمه نجفی
 
دبیر اقتصادی و مدیر بازرگانی:الهه سی ستار

شماره مجوز: 81380

ضمینه فعالیت:اقتصادی، اجتماعی